7thalasses

Με παραγωγική δυναμική 30 τόνων κατεψυγμένων αλιευμάτων ημερησίως, οι πελάτες μας μπορούν να βρουν τα προϊόντα μας, στις μεγαλύτερες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISΟ 9001, ISO 22000, του τεχνικού προτύπου IFS Food, καθώς και του προτύπου MSC-Chain of Custody για τα MSC προϊόντα από βιώσιμη αλιεία και τα ASC προϊόντα βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.
Η επιχείρηση δίνει προτεραιότητα στην προμήθεια MSC, ASC προϊόντων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και δεσμεύεται να εμπορεύεται, τυποποιεί προϊόντα που η προέλευσή τους δεν είναι από παράνομες δραστηριότητες. Για τα προϊόντα ψαριών που εμπορεύεται, παράγει με το MSC/ASC οικολογικό σήμα είναι σε θέση να διαβεβαιώσει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ότι στο σύνολο των δραστηριοτήτων της δεν υποκαθιστά MSC/ASC πιστοποιημένα προϊόντα ψαριών με συμβατικά, μη πιστοποιημένα.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. δεσμεύεται να:

 • συμμορφώνεται στο σύνολο των λειτουργιών της τόσο με τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων, όσο και με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της χώρας προορισμού του προϊόντος.
 • Διασφαλίζεται ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες γνωστοποιούνται με σαφήνεια στο πλαίσιο κάθε δραστηριότητας της επιχείρησης. Μεριμνά ώστε το προσωπικό να έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών του και να μπορεί να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό και ηθικό τρόπο όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
 • Υλοποιεί τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών της με την παροχή ασφαλών, αυθεντικών προϊόντων, με την ποιότητα που επιθυμεί ο πελάτης, έχοντας σαν κύριο μέλημα την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους.
 • Διατηρεί την ακεραιότητα του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων όταν προγραμματίζονται και εφαρμόζονται αλλαγές.
 • Αναγνωρίζει, αξιολογεί και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, αυθεντικότητα των τελικών της προϊόντων.
 • Επαληθεύει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται εγκαίρως και αποτελεσματικά και ότι η τεκμηρίωση είναι επικαιροποιημένη.
 • Διασφαλίζει την κατάλληλη κατάρτιση και εποπτεία για το προσωπικό. Παράλληλα δεσμεύεται να παρέχει στα στελέχη της κάθε απαραίτητο μέσο για την ενημέρωσή τους, για νέες νομικές απαιτήσεις.
 • Yποστηρίξει με τους απαραίτητους πόρους την υλοποίηση των στόχων, των λειτουργιών.
 • Προάγει την ποιοτική ηγεσία, την ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων και την ευαισθητοποίηση μέσω της κατάρτισης, της εποπτείας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Υλοποιεί τις δραστηριότητές της με τη μέγιστη δυνατή μέριμνα για το περιβάλλον. Παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, μέσω σχεδιασμού και λειτουργίας προγραμμάτων εξοικονόμησης πόρων, προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Αντιμετωπίζει με ευαισθησία, αποτελεσματικότητα τα θέματα Κοινωνικής Ευθύνης και να συμμορφώνεται με τα παρακάτω θέματα:
  • Υλοποίηση δραστηριοτήτων επιχείρησης με σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον.
  • Δε γίνεται χρήση παιδικής εργασίας. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η φυσική κακομεταχείριση, η απειλή φυσικής κακομεταχείρισης, η κάθε είδους παρενόχληση, απαγορεύεται.
  • Δεν πραγματοποιείται καμία διάκριση με βάση τη φυλή, την κοινωνική τάξη, την εθνική προέλευση, το θρήσκευμα, την ηλικία, τυχόν αναπηρία, την έγγαμη κατάσταση, το φύλο, ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.
  • Ο μισθός είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν που ορίζουν οι εθνικές νομικές διατάξεις.
  • Οι εργασιακές συνθήκες θα πρέπει να είναι ασφαλείς και υγιεινές.
 •  Προάγει την επικοινωνία με τους προμηθευτές, πελάτες και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος διασφαλίζοντας την επαρκή πληροφόρηση για την ασφάλεια τροφίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα που συμμετέχει.

Η επιχείρηση έχει την απαίτηση από όλους να συμβάλλουν ενεργά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, των νομικών απαιτήσεων, στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος, της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων, στην ορθή διαχείριση των MSC, ASC προϊόντων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, χημικών, φυσικών κινδύνων, της απάτης τροφίμων, της προστασίας τροφίμων από σκόπιμη φθορά, εσκεμμένη επιμόλυνση. Κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση έχει την αναλογούσα υπευθυνότητα, καθώς η εμπορία, παραγωγή και διανομή κατεψυγμένων τροφίμων, περικλείει δράσεις, που προέρχονται από την ακρίβεια ενεργειών.

Η Πολιτική κοινοποιείται στους εργαζομένους και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Στην ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος από τη Διοίκηση τίθενται, ελέγχονται και αναθεωρούνται κατ' έτος οι στόχοι της επιχείρησης που αφορούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, καθώς επίσης επανεξετάζεται η παρούσα Πολιτική ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της.

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ