7thalasses

Με παραγωγική δυναμική 30 τόνων κατεψυγμένων αλιευμάτων ημερησίως, οι πελάτες μας μπορούν να βρουν τα προϊόντα μας, στις μεγαλύτερες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

περισσότερα

Νέα Πολιτική

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ISΟ 9001:2015, ΕΝ ISO 22000:2005, του τεχνικού προτύπου IFS Food, του προτύπου MSC-Chain of Custody για τα MSC και τα ASC προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, καθώς επίσης και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.
Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. δεσμεύεται να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων, καθώς και τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών, όσο και να τηρεί όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το σύνολο των λειτουργιών της, σύμφωνα με την Ελληνική, Ευρωπαϊκή αλλά και της χώρας προορισμού του προϊόντος νομοθεσία.
Η επιχείρηση δεσμεύεται να υλοποιεί τις δραστηριότητές της με τη μέγιστη δυνατή μέριμνα για το περιβάλλον. Παρακολουθεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, μέσω σχεδιασμού και λειτουργίας προγραμμάτων ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, νερού.
Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. δίνει προτεραιότητα στην προμήθεια MSC, ASC προϊόντων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και δεσμεύεται να εμπορεύεται, τυποποιεί προϊόντα που η προέλευσή τους δεν είναι από παράνομες δραστηριότητες. Αποσκοπεί να συνεργάζεται με προμηθευτές των οποίων η δραστηριότητα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών είναι βιώσιμη για τον πληθυσμό των αλιευμάτων με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών στο περιβάλλον. H επιχείρηση για τα προϊόντα αλιείας που εμπορεύεται, παράγει με το MSC/ASC οικολογικό σήμα είναι σε θέση να διαβεβαιώσει τους πελάτες της ότι προέρχονται από βιώσιμη αλιεία/βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Η επιχείρηση δεσμεύεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της να μην υποκαθιστά MSC/ASC πιστοποιημένα αλιεύματα με συμβατικά, μη πιστοποιημένα.
Η Βασιλείου Τροφίνκο ΑΕΒΕ, αποτελεί οντότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής. Η Διοίκηση δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα εξής θέματα:

  • Υλοποίηση δραστηριοτήτων επιχείρησης με σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον.
  • Δε γίνεται χρήση παιδικής εργασίας. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η φυσική κακομεταχείριση, η απειλή φυσικής κακομεταχείρισης, η κάθε είδους παρενόχληση, απαγορεύεται.
  • Δεν πραγματοποιείται καμία διάκριση με βάση τη φυλή, την κοινωνική τάξη, την εθνική προέλευση, το θρήσκευμα, την ηλικία, τυχόν αναπηρία, την έγγαμη ή όχι κατάσταση, το φύλο, ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.
  • Ο μισθός είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν που ορίζουν οι εθνικές νομικές διατάξεις.
  • Οι εργασιακές συνθήκες θα πρέπει να είναι ασφαλείς και υγιεινές.

Η επιχείρηση έχει την απαίτηση από όλους να συμβάλλουν ενεργά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, των νομικών απαιτήσεων και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων Συστημάτων.
Η ορθή διαχείριση των MSC, ASC προϊόντων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος με τις υλοποιούμενες δραστηριότητες, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ασφάλεια του τελικού προϊόντος που παράγει, εμπορεύεται από άποψη Βιολογικών, Χημικών και Φυσικών κινδύνων, πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος κάθε εργαζόμενου. Κάθε τμήμα έχει την αναλογούσα σε αυτό υπευθυνότητα, καθώς η διαδικασία εμπορίας, παραγωγής και διακίνησης, περικλείει δράσεις, που προέρχονται από την ακρίβεια ενεργειών, προσώπων που δρουν κατά την παραγωγική διαδικασία. Η δέσμευση της επιχείρησης για τα ανωτέρω εκφράζεται με την πρακτική της, ότι κανένα μη ασφαλές προϊόν δε δίδεται στην κατανάλωση.
Η Διοίκηση αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας, διασφαλίζοντας την επαρκή πληροφόρηση σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων που συμμετέχει. Η επιχείρηση δεσμεύεται να υποστηρίξει με υλικά μέσα, ανθρώπινο δυναμικό τους στόχους που τίθενται από τη Διοίκηση, να παρέχει στα στελέχη της κάθε απαραίτητο μέσο για την ενημέρωσή τους για τα νέα επιστημονικά δεδομένα, νέες νομικές απαιτήσεις, και να τους παρέχει εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προτύπων, των πελατών, ασφάλειας των τροφίμων, ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ορθής διαχείρισης των προϊόντων βιώσιμης αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Πολιτική κοινοποιείται στους εργαζομένους και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Στην ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος από τη Διοίκηση τίθενται, ελέγχονται και αναθεωρούνται κατ' έτος οι στόχοι της επιχείρησης που αφορούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, καθώς επίσης επανεξετάζεται η παρούσα Πολιτική ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της.
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ