Χρυσό μετάλλιο για τη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ από τον οργανισμό EcoVadis!

Με χρυσό μετάλλιο βραβεύτηκε για τις επιχειρηματικές της πρακτικές η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ από τον οργανισμό αξιολόγησης επιδόσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης EcoVadis. Η διάκριση αυτή κατατάσσει την εταιρεία στο κορυφαίο 3% των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν  από τον εν λόγω οργανισμό παγκοσμίως, με την συνολική βαθμολογία της στο 72%. Αξιοσημείωτη είναι η κατάταξη της εταιρείας, καθώς ξεπερνάει το 97% των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση EcoVadis.

Η αξιολόγηση των επιδόσεων βασίστηκε σε 21 κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχετίζονται με τέσσερις θεματικούς πυλώνες: Το Περιβάλλον (Environment), τις Εργασιακές Πρακτικές & τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Labour and Human rights), την Ηθική (Ethics) και τις Βιώσιμες Προμήθειες (Sustainable Procurement). Με μεγάλη επιτυχία, η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ συγκέντρωσε ποσοστό το 70% και άνω σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδόσεις της στους παραπάνω θεματικούς τομείς είναι: 70% στο Περιβάλλον, 70% στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 80% στην Ηθική και 70% στις Βιώσιμες Προμήθειες.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ, με τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα αξιολόγησης του EcoVadis, θέτει στόχο την ολόπλευρη και συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της, με απώτερο σκοπό την ολοένα και μεγαλύτερη συμβολή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Λίγα λόγια για τον οργανισμό EcoVadis:

Πρόκειται για έναν από τους πιο μεγάλους και πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους φορείς αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας. Το σύστημα κατάταξης EcoVadis αφορά στην αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης / Βιώσιμης Ανάπτυξης μιας εταιρείας, μέσω των πολιτικών που διαθέτει, των πρακτικών που εφαρμόζει και των σχετικών αποτελεσμάτων.

Ως ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως για την αξιολόγηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η EcoVadis έχει αξιολογήσει περισσότερες από 100.000 εταιρείες. Η μεθοδολογία που ακολουθεί βασίζεται σε διεθνή πρότυπα για τη βιωσιμότητα, ενώ λαμβάνει υπόψη πάνω από 200 τομείς βιομηχανίας και περισσότερες από 175 χώρες. Η αξιολόγηση βασίζεται σε 21 δείκτες στους τέσσερις προαναφερθέντες θεματικούς τομείς (το περιβάλλον, την εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα, την ηθική, και βιώσιμες προμήθειες).

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα αξιολόγησης βιωσιμότητας της EcoVadis μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.ecovadis.com/.